top of page

הבלוג שלנו

5 עובדות על הזיכרון האנושי!

שבת זכור היא הכינוי לשבת שלפני פורים, בבית הכנסת מוציאים שני ספרים תורה, קוראים מאחד מהם את פרשת השבוע ומהשני את פרשת זכור – "זכור את אשר...

bottom of page