top of page
Grid

אבחון פסיכודידקטי

אבחון משולב דידקטי ופסיכולוגי הכולל הערכה דידקטית מעמיקה של תפקודי הלמידה, לצד בחינת ההיבטים הרגשיים והשפעתם על תהליכי הלמידה.  מטרת האבחון הינה לזהות את תחומי הקושי והחוזק, את המקור לקשיים הלימודיים ו/או הרגשיים ולבנות תכנית עבודה מתאימה. 

אבחון פסיכודידקטי מיועד להורים שילדם חווה קושי לימודי בבית הספר ומתקשה לשמור על קצב ההתקדמות המצופה מבני גילו.
האבחון המשולב מתאים להורים שמעוניינים לקבל מיפוי מלא של התפקודים הלימודיים והרגשיים. 

מה האבחון הפסיכודידקטי כולל?

4

פגישת אבחון פסיכולוגי

במהלכה תבוצע הערכת מנת משכל, הערכה של התפקוד הרגשי ובדיקת השפעות רגשיות וקוגניטיביות על תהליכי הלמידה. 

3

שתי פגישות אבחון דידקטי

עם התלמיד במהלכן ייבדקו מיומנויות אקדמיות, תפקודי השפה וכן יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות.

2

שיחה מקדימה

עם ההורים למעבר על השאלון, העמקה במצב הלימודי ותיאום ציפיות לקראת האבחון.

1

מילוי שאלונים מעמיקים על ידי ההורים והצוות החינוכי. 

7

התאמות בדרכי למידה והבחנות

 בהתאם לפרופיל המאובחן והקשיים שעלו, יינתנו התאמות למסגרת הלימודית. 
האבחון חיוני לקבלת התאמת בדרכי היבחנות על פי הנחיות משרד החינוך.

6

קבלת דוח

מקיף ומפורט עם ממצאי האבחון על כל תחומיו וכן תכנית עבודה אישית הנתפרת במיוחד ליכולותיו של ילדכם והמיומנויות אותן יש לחזק. 

5

שיחת סיכום אונליין

עם ההורים בה נציג את הממצאים שעלו באבחון. נצביע על החוזקות ועל הקשיים הלימודיים ו/או הרגשיים ומקורם, ונמליץ על המשך טיפול במידת הצורך. 

מה בודקים באבחון פסיכודידקטי?

באבחון הדידקטי מבוצע מיפוי של כל היכולות והמיומנויות הלימודית, כגון: דיוק ושטף בקריאה, תהליכי כתיבה והבעה, יכולת הבנת הנקרא והנשמע, הבנה מתמטית וביצוע פרוצדורות מתמטיות. בנוסף, לצד המיומנויות הלימודיות יבדקו תפקודי השפה לצד סריקה של יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות, כגון: זיכרון, תפיסה חזותית ושמיעתית, הערכת תפקודי הקשב, אסטרטגיות למידה ותפקודים ניהוליים.

לצד זאת, באבחון הפסיכולוגי מבוצע מיפוי של התפקוד הרגשי באמצעות ראיון, תצפית וכלים אבחוניים. בנוסף, הערכה מעמיקה של מנת המשכל הביצועית לצד מנת המשכל המילולית. כמו כן, באבחון מבוצעת בדיקה של השפעות רגשיות וקוגניטיביות על תהליכי הלמידה. 

מטרת האבחון היא לזהות האם קיים פער בין התפקוד הלימודי של המאובחן לבין המצופה מבני גילו, ולזהות את המקור לפער זה. מתוך החיבור בין הקושי הלימודי ו/או הרגשי לבין המקור לקושי ניתן לבנות תכנית עבודה מדויקת ולהעניק התאמות בלמידה ובדרכי היבחנות שיאפשרו לתלמיד להתקדם בלמידה ולבטא את ידיעותיו.  

Psychologist for Children

למי מיועד: תלמידים החל מכתה א' ועד סטונדטים

אורך האבחון: שתי פגישות לצורך האבחון הדידקטי ופגישה נוספת לצורך האבחון הפסיכולוגי, כל פגישה כ-3 שעות + פגישת סיכום אונליין משותפת

גורם מעביר: האבחון הדידקטי מבוצע על ידי מומחית בלקויות למידה, אבחון דידקטי והוראה מותאמת. האבחון הפסיכולוגי מבוצע על ידי פסיכולוגית ילדים.

עלות: 3,850 ₪ עבור האבחון הדידקטי + תוספת תשלום עבור האבחון הפסיכולוגי אשר תשולם ישירות לפסיכולוג.

*תשלום עבור השלמת האבחון הפסיכולוגי מתבצע ישירות מול הפסיכולוג.ית

bottom of page